144x32 LCD 液晶 顯示器 模組 - RG14432B
144x32 LCD 液晶 顯示器 模組 - RG14432B
144x32 LCD 液晶 顯示器 模組 - RG14432B
144x32 LCD 液晶 顯示器 模組 - RG14432B
144x32 LCD 液晶 顯示器 模組 - RG14432B
144x32 LCD 液晶 顯示器 模組 - RG14432B

144x32 LCD 液晶顯示器模組

Model No. RG14432B

RG14432B系列144x32繪圖型液晶顯示模組與字元型RC1602B系列有相同模組尺寸為80x36 mm。模組使用ST7920 IC支援6800介面和中文字庫。在模組上加了PCB和四個螺絲孔設計更方便 將模組固定在客戶機構上,PCB上設計了周邊電路讓使用與安裝更加方便。電源為5V可另選 內建升壓,驅動方式為1/32 duty。LED可由PIN15、PIN16或A、K驅動。我們提供了多種LED 背光和 LCD mode 組合,可依 您的需求來信詢問。

規格來源:RG14432B-BIW-V

產品詢問 規格書下載 回上頁 上一個產品 下一個產品
  • 一般規格
  • Pin功能定義
  • 規格圖
  • 最大絕對額定值
  • 電氣特性
項目 規格內容 單位
點陣/解析度 144 × 32 dots
模組尺寸 80.0 × 36.0 × 13.2 (MAX) mm
可視區域(VA) 66.0 × 16.0 mm
有效區域(AA) 60.44 × 13.4 mm
螺絲孔 75.0 × 31.0 mm
點(像素)大小 0.38 × 0.38 mm
點(像素)間距 0.42 × 0.42 mm
IC ST7920或相容IC
介面 6800
電源電壓 5V
可選內建升壓
驅動方式(Duty) 1/32 duty cycle
內建中文字庫
類型 繪圖型液晶模組 / 繪圖型 LCD
特性 LED可由PIN15, PIN16或A, K驅動,尺寸與RC1602B相同
Pin No. 符號 Level 功能說明
1 VSS 0V GND
2 VDD 5.0V Power Supply (+5.0V)
3 VO - Contrast adjustment
4 RS H/L H/L register select signal
5 R/W H/L H/L Read/Write signal
6 E H/L Enable signal
7 DB0 H/L Data bus line
8 DB1 H/L Data bus line
9 DB2 H/L Data bus line
10 DB3 H/L Data bus line
11 DB4 H/L Data bus line
12 DB5 H/L Data bus line
13 DB6 H/L Data bus line
14 DB7 H/L Data bus line
15 NC - No connection
16 NC - No connection

144x32 LCD 液晶 顯示器 模組 - RG14432B

項目 符號 最小值 典型值 最大值 單位
工作溫度 TOP -20 - +70
儲存溫度 TST -30 - +80
輸入電壓 VIN -0.3 - VDD+0.3 V
邏輯電源電壓 VDD-VSS -0.3 - 5.5 V
LCD Driver Voltage VLCD -0.3 - 7.0 V
項目 符號 條件 最小值 典型值 最大值 單位
邏輯電源電壓 VDD-VSS - 4.5 5.0 5.5 V
LCD電源電壓 V0-VSS Ta=-20℃
Ta=25℃
Ta=+70℃
-
4.1
3.8
-
4.3
-
5.5
4.5
-
V
V
V
輸入高電壓 VIH - 0.7 VDD - VDD V
輸入低電壓 VIL - -0.3 - 0.6 V
輸出高電壓. VOH - 0.8 VDD - VDD V
輸出低電壓 VOL - - - 0.4 V
電源電流 IDD VDD=5.0V 2.0 2.5 3.5 mA
Top