128x64 單色繪圖顯示器 - RG12864D
  • 一般規格
  • Pin功能定義
  • 規格圖
  • 最大絕對額定值
  • 電氣特性
項目 規格內容 單位
點陣/解析度 128 × 64 dots
模組尺寸 80.0 × 70.0 × 13.6 (MAX) mm
可視區域(VA) 72.0 × 40.0 mm
有效區域(AA) 66.52 × 33.24 mm
螺絲孔 74.0 × 66.0 mm
點(像素)大小 0.48 × 0.48 mm
點(像素)間距 0.52 × 0.52 mm
IC NT7107,NT7108或相容IC
介面 6800
電源電壓 5V
內建負壓
驅動方式(Duty) 1/64 duty cycle
類型 繪圖型液晶模組 / 繪圖型 LCD
Pin No. 符號 Level 功能說明
1 VSS 0V Ground
2 VDD 5.0V Power supply for logic
3 VO (Variable) Contrast Adjustment
4 D/I H/L Data/ Instruction select signal
5 R/ W H/L Read/Write select signal
6 E H Enable signal
7 DB0 H/L Data bus line
8 DB1 H/L Data bus line
9 DB2 H/L Data bus line
10 DB3 H/L Data bus line
11 DB4 H/L Data bus line
12 DB5 H/L Data bus line
13 DB6 H/L Data bus line
14 DB7 H/L Data bus line
15 CS1 H Chip Select for IC1
16 CS2 H Chip Select for IC2
17 /RES L Controller reset signal, Active Low
18 Vout - Positive Voltage output
19 A - Power supply for B/L +
20 K - Power supply for B/L -

128x64 單色繪圖顯示器 - RG12864D

項目 符號 最小值 典型值 最大值 單位
工作溫度 TOP -20 - +70
儲存溫度 TST -30 - +80
邏輯電源電壓 VDD-VSS -0.3 - 7.0 V
Driver Supply Voltage VLCD VEE-0.3 - VDD+0.3 V
項目 符號 條件 最小值 典型值 最大值 單位
邏輯電源電壓 VDD-VSS - 4.5 5.0 5.5 V
LCD電源電壓 VDD-VO   Ta=-20℃ - - 10.5 V
Ta=25℃ 8.4 8.7 9.0 V
Ta=70℃ 7.6 - - V
輸入高電壓 VIH - 0.7VDD - VDD V
輸入低電壓 VIL - 0 - 0.8 V
輸出高電壓 VOH - 2.4 - - V
輸出低電壓 VOL - - - 0.4 V
電源電流 IDD VDD=5.0V - 3.0 - mA
Top